English (United Kingdom) Hebrew

מפרט מאמא

תוכן עניינים

מחלקות מאמא

 • אזהרה - אזהרה כללית
 • אנימציה - מחלקה המייצגת רכיב אנימציה
 • בוליאני - מחלקת בוליאני - משתנה מטיפוס בוליאני יכול לקבל אך ורק את הערכים 'אמת' או 'שקר'
 • גופן - מחלקה המייצגת גופן
 • גלובליים - מחלקה המייצגת את כלל השירותים הגלובליים
 • דף - מחלקה המייצגת דף אינטרנט
 • חלון - מחלקה המייצגת חלון גרפי כללי: חלון זה יכול להכיל רכיבים גרפיים שונים כגון: כפתור, תווית, רשימה.
 • חלון_בסיסי - מחלקה המייצגת חלון בסיסי
 • טבלה - מחלקה הכוללת זוגות מסוג מפתח-ערך, ומאפשרת הכנסה ושליפה נוחים של ערכים על פי מפתחות.
 • טיפוס - מחלקה המספקת מנגנון שיקוף - עצמים ממחלקה זו מתארים טיפוסים של עצמים בזמן ריצה
 • טיפוס_ריק - מחלקה המייצגת ערך ריק
 • יציאה_ממאמא - יציאה מהמערכת על פי בקשת משתמש
 • כפתור - מחלקה המייצגת כפתור בחלון גרפי.
 • כפתור_סימון - מחלקה המייצגת כפתור סימון
 • כפתור_רדיו - מחלקה המייצגת כפתור סימון בסגנון "רדיו"
 • מודול - מחלקה המייצגת מודול מאמא
 • מופע - מחלקה המייצגת מופע של מחלקה בזמן ריצה
 • מחלקת_java - מחלקה המייצגת מחלקת Java
 • מחלקת_שגיאה - מחלקה המייצגת שגיאה במאמא
 • מחסנית_קריאות - מחלקה המייצגת את מחסנית הקריאות
 • מחרוזת - מחלקה המייצגת מחרוזת תווים
 • מסגרת_פונקציה - מחלקה המייצגת מסגרת פונקציה במחסנית הקריאות
 • מספר - מחלקה המייצגת מספר. מספר זה יכול להיות ממשי או שלם.
 • מערכת - מחלקה המייצגת את מערכת מאמא.
 • מקלדת - מחלקה המייצגת את המקלדת
 • מרוכב - מחלקה המייצגת מספר מרוכב. ערך של מספר מרוכב מיוצג בהצורה a+bj, כאשר a הוא המרכיב הממשי ו- b המרכיב המדומה
 • נקודה - מחלקה המייצגת נקודה במישור
 • סדרה|סידרה - מחלקה הכוללת סדרת עצמים מטיפוס כלשהו, וגדלה אוטומטית לפי הצורך בהכנסת עצמים חדשים. הסדרה מספקת שירותי הכנסה,הוצאה וגישה לאיברים במספר ממשקים עיקריים: ממשק רשימה, ממשק מחסנית וממשק תור.
 • סרגל_כלים - מחלקה המייצגת סרגל כלים בחלון גרפי
 • עכבר - מחלקה המייצגת את מצב העכבר
 • עצם - מחלקת הבסיס של כל המחלקות במאמא
 • עצם_זז|זז - מחלקה המייצגת את הצב במודל גרפיקת-הצב של מאמא
 • פונקציה - מחלקה המייצגת פונקציה
 • פונקצית_מחלקה - מחלקה המייצגת פונקצית מחלקה
 • פקד_טווח - מחלקה המייצגת פקד טווח בחלון גרפי
 • צבע - מחלקה המייצגת צבע בממשק הגרפי של מאמא
 • קובץ - מחלקה המייצגת קובץ. לקובץ ניתן לבצע כתיבה טקסטואלית או שמירה בינרית, ובהתאם ניתן לבצע קריאה ממנו או שחזור.
 • קוד - מחלקה המייצגת קוד מאמא
 • קול - מחלקה המייצגת קובץ_קול
 • שגיאה - שגיאה כללית: מחלקת בסיס לשגיאות מאמא
 • שגיאה_גרפית - שגיאה גרפית
 • שגיאה_מתימטית - שגיאה בביצוע פעולת חישוב מתימטית כללית.
 • שגיאת_דרוש - התנאי בהוראה 'דרוש' לא התקיים.
 • שגיאת_חלוקה_באפס - שגיאה בביצוע פעולת חילוק - ערך המכנה הוא 0
 • שגיאת_טווח - שגיאת טווח/גלישה
 • שגיאת_טיפוס - שגיאת טיפוס
 • שגיאת_ייבוא - שגיאה בנסיון לייבא מודול לתכנית.
 • שגיאת_מערכת - שגיאת מערכת כללית
 • שגיאת_מפתח - שגיאה במפתח שבפעולת גישה לנתון בטבלה
 • שגיאת_ערך - שגיאה בערך העצם
 • שגיאת_פרמטרים - שגיאה במספר הפרמטרים שהועברו בקריאה לפונקציה
 • שגיאת_קלט_פלט - שגיאה בביצוע פעולת קלט/פלט.
 • שגיאת_רשת - שגיאה בגישה לשירותי הרשת
 • שגיאת_שדה - שגיאה בגישה לשדה של עצם.
 • שגיאת_שם - שגיאת שם
 • שגיאת_תחביר - שגיאת תחביר
 • תהליך - מחלקה המייצגת תהליך במאמא, המהווה יחידת ריצה עצמאית.
 • תוית|תווית - מחלקה המייצגת תוית טקסט
 • תיבת_בחירה - מחלקה המייצגת תיבת בחירה
 • תיבת_טקסט - מחלקה המייצגת תיבת טקסט
 • תיבת_רשימה - מחלקה המייצגת תיבת רשימה
 • תמונה - מחלקה המייצגת תמונה
 • תפריט - מחלקה המייצגת תפריט


מילות מפתח

פונקציה קלוט_בוליאני מחלקה כלעוד את
קלוט צעד לכל הגדר שקר
אין אם יבא|ייבא צור אז
יורש|יורשת המשך כפול וגם הוא|היא
הכלל זה החזר בסיס ועוד|פלוס
לא הזז_ימינה קלוט_שורה הזז_שמאלה קלוט_מלה|קלוט_מילה
או מודולו קלוט_מספר|קלוט_מיספר אחרת בחזקת
דרוש הדפס נסה אחרתאם הזז_ימינה
תפוס מתודה זרוק


אופרטורים

.. %= % ** @
+= -- != >= <=
> *= * >> /=
= < ~ + **=
| << / -=


הודעות שגיאה

 • <פרמטר> הוא פרמטר לא תקין בפונקציה זו
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_טיפוס
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא איות נכון של שם הפרמטר לפונקציה
 • <פרמטר> צריך להיות מטיפוס <פרמטר>
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_טיפוס
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שהמשתנה הוא אכן מהטיפוס הנדרש
   2. האם טעית באיות שם המשתנה?
 • אופרטור '<פרמטר>' לא מוגדר עבור הטיפוס '<פרמטר>'
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_טיפוס
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שלא טעית בשם העצם או בטיפוסו
 • אופרטור '<פרמטר>' לא מוגדר עבור הטיפוסים '<פרמטר>' ו- '<פרמטר>'
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_טיפוס
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שלא טעית בשם העצמים או בטיפוסם
 • אזהרה כללית
 • אין חריגה לזריקה חוזרת
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_ערך
  • אפשרויות תיקון:
   1. ניתן לבצע זריקה חוזרת רק מתוך בלוק תפיסה של חריגה
 • אין מספיק זיכרון
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_מערכת
  • אפשרויות תיקון:
   1. מסיבה כלשהי תם הזיכרון הזמין עבור התכנית - וודא שלא הגדרת מבני נתונים גדולים מידי בתכנית (כגון: גודל טבלה או סידרה גדול מדי)
   2. וודא שהתכנית לא נכנסה ללולאה אינסופית
 • אינדקס מחוץ לתחום: <פרמטר>
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_טווח
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שהאינדקס נמצא בתוך התחום המותר בפעולה זו
   2. בדוק את ביטויים שקדמו לפעולה זו ומצא מדוע האינדקס מחוץ לתחום
 • אינדקס פעולה זו צריך להיות מטיפוס שלם
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_טיפוס
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שהאינדקס הוא אכן בעל ערך שלם
 • ב<פרמטר> לא כלול השדה '<פרמטר>'
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_שדה
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא ששם השדה מאויית כראוי
   2. וודא ששדה בשם זה אכן קיים
 • במחלקת הבסיס לא קיימת פונקציה בשם '<פרמטר>'
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_שם
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שבמחלקת הבסיס יש פונקציה בשם זה.
   2. וודא שלא טעית בשם הפונקציה
 • בפונקציה <פרמטר>() התגלתה שגיאה בפרמטר <פרמטר>: נדרש - <פרמטר>, נמצא - <פרמטר>
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_פרמטרים
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא התאמת טיפוס בין הפרמטר הפורמלי לפרמטר האקטואלי
   2. וודא איות נכון של שם הפרמטר
 • בפעולת המחיקה סדרת האינדקס מוכרחה להיות סדרת שלמים רציפה כגון: (4, 5, 6, 7, 8)
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_טווח
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שסדרת האינדקס אכן כוללת סדרת שלמים
 • גירסת מאמא של המודול <פרמטר> אינה מתאימה לגירסה הנוכחית: גירסה נוכחית=<פרמטר>, גירסת המודול=<פרמטר>
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_ייבוא
  • אפשרויות תיקון:
   1. אם יש בידך את קובץ המקור של המודול, מחק את הקובץ המהודר (בעל סיומת .mamac), כך שמאמא תהדר את הקובץ מחדש
 • גישה למחלקת בסיס מחוץ לפונקצית מחלקה
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_תחביר
  • אפשרויות תיקון:
   1. ניתן לעשות שימוש במילה השמורה '<פרמטר>' רק בתוך פונקצית מחלקה לצורך גישה לפונקציה של מחלקת הבסיס
 • גישה לסדרה כאשר הסדרה ריקה
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_טווח
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שהסדרה אכן מכילה איברים
   2. בדוק את הקוד התכנית שקדם לפעולה זו על ידי הרצה צעד צעד
 • גישה לסדרה עם אינדקס מחוץ לתחום
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_טווח
  • אפשרויות תיקון:
   1. בדוק את האינדקס שאתו נגשת לסדרה וודא שהוא נמצא קטן ממספר האיברים בה
 • האיבר <פרמטר> לא נמצא בסדרה
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_ערך
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שאיבר כזה אכן אמור להיות בסדרה
   2. הרץ צעד צעד ובדוק את תוכן הסדרה בכל שלב
 • הבסיס שצוין בפעולת ההמרה אינו תקין
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_ערך
  • אפשרויות תיקון:
   1. הבסיס בפעולת ההמרה לשלם צריך להיות בין הערכים 2 - 36
 • הדרישה לא סופקה
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_דרוש
  • אפשרויות תיקון:
   1. בדוק את התנאי שבדרישה
   2. הרץ את התכנית צעד צעד ומצא את הגורם לאי-קיום הדרישה
 • הוראת '<פרמטר>' ללא פרמטרים מוכרחה להופיע אחרונה
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_תחביר
  • אפשרויות תיקון:
   1. עליך להציב את הוראת '<פרמטר>' ללא פרמטרים אחרונה ברשימת ה'תפיסות', זאת משום שהוראה זו תתפוס את כל השגיאות
 • הוראת '<פרמטר>' מחוץ ללולאה
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_תחביר
  • אפשרויות תיקון:
   1. הוראת '<פרמטר>' משמשת להפסקת ביצוע לולאה. וודא שאתה מבצע הוראה זו בתוך לולאה, ולא מחוצה לה
 • הוראת '<פרמטר>' מחוץ לפונקציה
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_תחביר
  • אפשרויות תיקון:
   1. הוראת '<פרמטר>' משמשת להחזרת ערך מתוך פונקציה. וודא שאתה מבצע הוראה זו מתוך קוד של פונקציה, ולא כקוד גלובלי
 • הוראת '<פרמטר>' צריכה להיות מופעלת בתוך לולאה בלבד
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_תחביר
  • אפשרויות תיקון:
   1. הוראת '<פרמטר>' משמשת למעבר לאיטרציה הבאה בעת ביצוע לולאה - וודא שאתה מבצע הוראה זו בתוך לולאה, ולא מחוצה לה
 • הטיפוס אינו ניתן למיפתוח (hashing)
 • המחלקה <פרמטר> לא כוללת את השדה <פרמטר>
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_שדה
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא ששם השדה מאויית כראוי
   2. וודא ששדה בשם זה אכן קיים
 • המחרוזת לא מתאימה לביצוע ההמרה : <פרמטר>
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_ערך
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שהמחרוזת מכילה תוכן המתאים לפעולת ההמרה
 • המחרוזת לא מתאימה לביצוע פעולת הפורמט : <פרמטר>
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_ערך
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שהמחרוזת מכילה תוכן המתאים לפעולת הפורמט
 • המפתח <פרמטר> לא מתאים להכנסה לטבלה
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_מפתח
  • אפשרויות תיקון:
   1. המפתח שאתה מנסה להכניס לטבלה אינו בר השוואה עם המפתחות הקיימים בה כבר - וודא שהמפתח הוא מטיפוס מתאים
 • הנתיב '<פרמטר>' שהועבר כפרמטר אינו ספריה חוקית במערכת הקבצים, או שאין זכויות גישה לספריה זו.
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_מערכת
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שהפרמטר המועבר הינו ספריה
   2. וודא שיש זכויות קריאה מהספריה במערכת הקבצים
 • הערך המוחזר מהפונקציה <פרמטר>() צריך להיות מטיפוס <פרמטר>
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_טיפוס
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שהערך המוחזר מהפונקציה הוא מהטיפוס המצויין
   2. האם שכחת להחזיר ערך מהפונקציה?
 • הפעולה '<פרמטר>' נכשלה - נדרש מספר בעל ערך שלם
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_ערך
  • אפשרויות תיקון:
   1. המספר צריך להיות בעל ערך שלם בכדי לבצע פעולה זו
 • הפעולה נכשלה - ערך הביטוי שלילי - נדרש מספר שלם בעל ערך אי-שלילי
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_ערך
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שערך הביטוי הוא אכן שלם אי-שלילי
 • הפעלת הפונקציה <פרמטר> על סדרה ריקה
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_ערך
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שהסידרה אינה ריקה
 • הפעלת פונקציה על עצם שאינו קיים
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_ערך
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שהעצם שעליו אתה מבצע את הפעולה קיים
 • הפרמטר המוצב צריך להיות עצם סדרה
 • הפרמטר הראשון - '<פרמטר>' - צריך להיות עצם מהמחלקה
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_פרמטרים
  • אפשרויות תיקון:
   1. במידה והפעלת במפורש את פונקצית האתחול, וודא שהעצם קיים ושהוא מטיפוס מתאים.
 • הפרמטר הראשון לפונקציה '<פרמטר>' חייב להיות עצם
 • הפרמטר לפונקציה <פרמטר>() צריך להיות מטיפוס מחרוזת או עצם קוד
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_פרמטרים
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שהפרמטר הוא אכן מטיפוס מחרוזת או שהוא עצם קוד
 • הפרמטר צריך להיות שלם
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_טיפוס
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שהפרמטר הוא אכן שלם
 • הצב לא משוייך לחלון כלשהו
  • מחלקת השגיאה: שגיאה_גרפית
  • אפשרויות תיקון:
   1. יש ליצור חלון ולהוסיף את הצב אליו לפני ביצוע פעולה גרפית כלשהי על הצב
 • הצעד בהגדרת התחום אינו מספר שלם.
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_טיפוס
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שהצעד המוגדר עבור התחום הינו בעל ערך שלם.
 • הצעד שהועבר בהגדרת התחום הוא 0
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_ערך
  • אפשרויות תיקון:
   1. בדוק את פרמטר הצעד (השלישי) בהגדרת התחום וודא שהוא שונה מ-0
 • הקובץ '<פרמטר>' לא נמצא
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_קלט_פלט
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא ששם הקובץ תקין
   2. וודא שהקובץ קיים במערכת הקבצים
 • הקובץ אינו מכיל עצם מאמא
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_קלט_פלט
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שהקובץ ממנו אתה קורא אכן מכיל עצם מאמא
 • השדה <פרמטר> הוא לקריאה בלבד
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_טיפוס
  • אפשרויות תיקון:
   1. לא ניתן לשנות שדה זה - הוא לקריאה בלבד
 • השדה לקריאה בלבד
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_טיפוס
  • אפשרויות תיקון:
   1. לא ניתן לשנות שדה של עצם קוד
 • השינה הופסקה עקב הקלדה על המקלדת
 • השם '<פרמטר>' לא מוגדר
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_שם
  • אפשרויות תיקון:
   1. האם טעית באיות השם?
   2. וודא שהשם הוגדר לפני השימוש בו
   3. האם שכחת לבצע יבוא/הכללה לקובץ מתאים?
 • התהליך הנוכחי אינו מורשה להמתין על מנגנון הסנכרון של עצם זה
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_מערכת
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שההמתנה מבוצעת מתוך התהליך המתאים
 • התהליך הנוכחי אינו מורשה לשחרר את נעילת הסנכרון של עצם זה
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_מערכת
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא ששחרור הסנכרון מבוצע מתוך התהליך המתאים
 • התהליך הנוכחי הופרע לפני או במהלך ההמתנה לשחרור מצד תהליך אחר
 • טיפוס המשתנה לא מתאים: <פרמטר>
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_טיפוס
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שהמשתנה הוא מהטיפוס הנדרש
   2. האם שגית באיות שם המשתנה?
 • יותר מדי פרמטרים הועברו לפונקציה <פרמטר> - צפויים: <פרמטר>, התקבלו:<פרמטר>
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_פרמטרים
  • אפשרויות תיקון:
   1. בדוק את הכרזת הפונקציה ומצא את הפרמטר(ים) המיותר(ים) בקריאה לה
 • יציאה מהתוכנית על פי בקשת משתמש
 • כשלון בטעינת התמונה מהקובץ <פרמטר>
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_קלט_פלט
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא ששם הקובץ שהועבר לטעינת התמונה תקין ושהוא אכן קובץ תמונה מסוג gif, jpeg או png.
 • כשלון בטעינת ספרית התמונות <פרמטר>
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_קלט_פלט
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא ששם הספריה שהועבר לטעינת התמונות תקין ושהוא אכן קיים
 • לא הועברו מספיק פרמטרים לפעולת הפורמט
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_פרמטרים
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא התאמה בין מספר הפרמטרים לבין מספר השדות המצויינים במחרוזת
 • לא כל הפרמטרים הומרו
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_טיפוס
  • אפשרויות תיקון:
   1. בדוק שוב את מחרוזת הבקרה ואת הפרמטרים
 • לא ניתן לבצע הצבה משולבת על סדרה
 • לא ניתן לבצע השוואה בין '<פרמטר>' לבין '<פרמטר>' - הטיפוסים '<פרמטר>' ו- '<פרמטר>' אינם ברי השוואה
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_טיפוס
  • אפשרויות תיקון:
   1. בדוק את הביטוי וודא שההשוואה מבוצעת בין שני טיפוסים ברי השוואה
 • לא ניתן לבצע כתיבה בינרית של עצם לתוך מחרוזת
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_קלט_פלט
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שהכתיבה במוד בינרי מבוצעת על קובץ הפתוח במוד בינרי, או בצע כתיבה במוד טקסט
 • לא ניתן לבצע פעולה על קובץ סגור
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_קלט_פלט
  • אפשרויות תיקון:
   1. יש לוודא שהקובץ פתוח לפני ביצוע פעולה כלשהי עליו
 • לא ניתן לבצע פעולת חזקה של 0 במספר שלילי או מרוכב
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_חלוקה_באפס
  • אפשרויות תיקון:
   1. בדוק את פרמטר המעריך בביטוי ווודא שלא מבוצעת פעולת חזקה בשלילי או במרוכב
 • לא ניתן לבצע פעולת מודולו במספר מרוכב
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_ערך
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שלא מבוצעת פעולת מודולו על מספרים מרוכבים כחלק מהביטוי
 • לא ניתן להמיר <פרמטר> ל- <פרמטר>
 • לא ניתן להמיר את פרמטר <פרמטר> לטיפוס <פרמטר>
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_טיפוס
  • אפשרויות תיקון:
   1. בדוק שקיימת המרה חוקית בין הטיפוס המקורי לטיפוס היעד בהמרה
 • לא ניתן להמיר ל- <פרמטר>
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_טיפוס
  • אפשרויות תיקון:
   1. בדוק שקיימת המרה חוקית בין הטיפוס המקורי לטיפוס היעד בהמרה
   2. וודא איות תקין של שם המשתנה/הטיפוס
 • לא ניתן להמיר מהטיפוס הנתון לטיפוס <פרמטר>
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_טיפוס
  • אפשרויות תיקון:
   1. בדוק שקיימת המרה חוקית בין הטיפוס המקורי לטיפוס היעד בהמרה
 • לא ניתן להמיר מהטיפוס הנתון לטיפוס מרוכב
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_טיפוס
  • אפשרויות תיקון:
   1. בדוק את הביטוי ומצא מדוע בוצע נסיון ההמרה לטיפוס מרוכב
 • לא ניתן להמיר מטיפוס מרוכב ל<פרמטר>
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_טיפוס
  • אפשרויות תיקון:
   1. בכדי להמיר מטיפוס מרוכב לטיפוס מספר, בצע ראשית המרה לערך מוחלט ולאחר מכן המרה למספר כך: <פרמטר>(<פרמטר>(z))
 • לא ניתן להמיר מטיפוס מרוכב לטיפוס מספר
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_טיפוס
  • אפשרויות תיקון:
   1. בכדי להמיר מטיפוס מרוכב לטיפוס מספר, בצע <פרמטר>(z)
 • לא ניתן להציב ל<פרמטר>
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_תחביר
  • אפשרויות תיקון:
   1. בפעולת הצבה יש לוודא שהנתון אליו מציבים הוא משתנה - כלומר כתובת תקפה בזכרון - ולא <פרמטר>
 • לא ניתן להציב לפונקציה <פרמטר>
 • לא ניתן למחוק את המשתנה <פרמטר> עקב התייחסות אליו בתוך טווח שמות מקונן
 • לא ניתן למצוא את המודול עבור מחלקה חסרת שם
 • לא ניתן למצוא את המודול של המחלקה <פרמטר>
 • לא ניתן לקרוא עצם במוד בינרי מתוך מחרוזת.
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_קלט_פלט
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שהקריאה במוד בינרי מבוצעת על קובץ הפתוח במוד בינרי.
 • לא נמצא השדה '<פרמטר>' בעצם זה
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_שדה
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא ששם השדה מאויית כראוי
   2. וודא ששדה בשם זה אכן קיים
 • לא קיים אובייקט פלט תקני במערכת
 • לא קיים מודול בשם <פרמטר>
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_ייבוא
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא ששם המודול תקין
   2. וודא שהמודול קיים כקובץ במערכת הקבצים
 • לא קיימת פונקציה או שדה בשם זה בטיפוס '<פרמטר>'
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_שדה
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא ששם השדה מאויית כראוי
   2. וודא ששדה בשם זה אכן קיים
 • מחלקה לא תקינה/קיימת
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_מערכת
  • אפשרויות תיקון:
   1. בדוק שהמחלקה קיימת ומוגדרת כראוי.
   2. האם שם המחלקה מאויית נכון?
 • מחרוזת הפרמטר בפונקציה <פרמטר>() ריקה
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_ערך
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שהפרמטר מכיל תווים כלשהם
 • מסגרת הפונקציה לא נמצאה במחסנית הקריאות
 • מפתח לא נמצא: <פרמטר>
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_מפתח
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא ששם המפתח מאויית כראוי.
   2. וודא שמפתח בשם זה אכן קיים.
 • נדרשת טבלה לפעולת הפורמט
 • נסיון להוציא איבר מטבלה ריקה
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_מפתח
  • אפשרויות תיקון:
   1. בדוק את מהלך התכנית על ידי הרצה צעד צעד, תוך צפייה בתוכן בטבלה
   2. וודא שהוכנסו איברים כלשהם לטבלה
 • סדרת האינדקס שניתנה כפרמטר מכילה ערך החורג מגבול הסדרה הנתונה. הערך השגוי הוא באינדקס <פרמטר>
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_טווח
  • אפשרויות תיקון:
   1. בדוק את סדרת האינדקס וודא שערכיה נמצאים בתוך גבול הסדרה הנתונה.
 • עצם מחרוזת לא ניתן לשינוי
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_טיפוס
  • אפשרויות תיקון:
   1. לא ניתן לשנות עצם מחרוזת
 • ערך התוצאה שגוי - ערך לא מספרי
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_ערך
  • אפשרויות תיקון:
   1. ערך התוצאה אינו תקין - בדוק את הביטוי המתימטי שהוביל לתוצאה זו
 • ערך לא תקין
 • פונקצית האתחול דורשת פרמטרים
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_פרמטרים
  • אפשרויות תיקון:
   1. יש להעביר את הפרמטרים הדרושים לפונקצית האתחול
 • פונקצית האתחול לא מחזירה ערך כלשהו
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_טיפוס
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שפונקצית האתחול לא מחזירה ערך כלשהו.
 • פונקצית האתחול לא מקבלת פרמטרים
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_פרמטרים
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שלא הועברו פרמטרים כלשהם לפונקצית האתחול.
 • פונקצית המיפוי דורשת לפחות 2 פרמטרים
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_טיפוס
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שהועברו לפחות 2 פרמטרים לפונקצית המיפוי
 • פעולת ההמרה לא הצליחה: נדרש מספר
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_טיפוס
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שהמשתנה/ביטוי שניסית להמיר אכן ניתן להמרה למספר
 • פעולת ההמרה לא הצליחה: נדרש ערך שלם
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_טיפוס
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שהמשתנה/ביטוי הוא אכן בעל ערך שלם
   2. הרץ באופן מבוקר את התכנית צעד-צעד ועקוב אחר ערכי המשתנים שבביטוי
 • פעולת ההמרה לא הצליחה: נדרש תו
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_טיפוס
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שהמשתנה/ביטוי שניסית להמיר אכן ניתן להמרה לתוו
   2. בצע הדפסות ביניים למעקב אחר ערך המשתנה/ביטוי
 • פעולת ההשואה צריכה להחזיר שלם
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_טיפוס
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שפעולת ההשוואה מוגדרת המשתמש אכן מחזירה מספר
 • פעולת הייבוא נכשלה: לא ניתן למצוא את המודול או השם לא נמצא במודול
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_ייבוא
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שהשם שציינת - המודול או המזהה - תקין
   2. וודא שהמודול קיים כקובץ במערכת הקבצים
 • פעולת הפלט נכלשה
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_קלט_פלט
  • אפשרויות תיקון:
   1. בדוק את תקינות הקובץ ואת תקינות הנתונים שאתה מנסה לכתוב אליו.
 • פעולת הקלט נכלשה
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_קלט_פלט
  • אפשרויות תיקון:
   1. בדוק התאמה בין טיפוס הנתון שאתה מנסה לקרוא לבין תוכן הקלט
 • פעולת הקלט נכשלה מכיוון שלא הוכנס מספר תקין
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_קלט_פלט
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שהקלט המוכנס לתכנית אכן כולל מספר תקין.
 • פעולת הקלט נכשלה עקב הגעה לסוף הקלט
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_קלט_פלט
  • אפשרויות תיקון:
   1. עקוב אחר פעולות הקלט שאתה מבצע וודא התאמה בין מספר הנתונים שאתה מצפה לקרוא לבין מספר הנתונים שבקובץ
 • פעולת קלט / פלט נכשלה.
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_קלט_פלט
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא ששם התקן הקלט/פלט תקין.
   2. בדוק הרשאות גישה לקובץ המתאים
 • פעולת קלט / פלט נכשלה: <פרמטר>
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_קלט_פלט
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא ששם התקן הקלט/פלט תקין.
   2. בדוק הרשאות גישה לקובץ המצויין
 • פעולת קלט בוליאני נכשלה: הקלט לא מכיל ערך בוליאני.
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_קלט_פלט
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שבקלט קיים ערך בוליאני תקין, כלומר 'אמת' או 'שקר'
 • פעולת קלט מספר נכשלה: הקלט לא מכיל מספר, או שפורמט המספר אינו תקין.
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_קלט_פלט
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שבקלט קיים מספר בפורמט תקין
 • פרמטר <פרמטר> לפונקציה <פרמטר> הינו מחוץ לתחום (<פרמטר>..<פרמטר>)
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_טווח
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שהפרמטר שאתה מעביר לפונקציה הוא בתחום ההגדרה שהיא מצפה לו
 • פרמטר <פרמטר> לפעולה '<פרמטר>' צריך להיות מסוג מחרוזת
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_פרמטרים
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שהפרמטר הוא אכן מסוג מחרוזת
 • פרמטר <פרמטר> נדרש בקריאה לפונקציה במקום <פרמטר>
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_פרמטרים
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שהפרמטר הנדרש אכן מועבר לפונקציה.
   2. האם טעית בשם הפונקציה?
 • פרמטר <פרמטר> צריך להיות <פרמטר> או <פרמטר>
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_פרמטרים
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שהפרמטר שאתה מעביר לפונקציה הוא אכן מאחד הטיפוסים הנדרשים.
   2. וודא איות נכון של שם הפרמטר
 • פרמטר <פרמטר> צריך להיות מטיפוס <פרמטר>
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_פרמטרים
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שפרמטר <פרמטר> הוא אכן מטיפוס <פרמטר>
   2. וודא שלא טעית באיות שם הפרמטר
 • פרמטר <פרמטר>: נדרש - <פרמטר>, נמצא - <פרמטר>
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_פרמטרים
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא התאמת טיפוס בין הפרמטר הפורמלי לפרמטר האקטואלי
   2. וודא איות נכון של שם הפרמטר
 • פרמטר 1 צריך להיות עצם מחרוזת, קוד או קובץ.
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_פרמטרים
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שפרמטר 1 הוא אכן מחרוזת, קוד או קובץ.
   2. האם טעית באיות שם הפרמטר?
 • פרמטר זה הי צריך להכיל תו יחיד
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_טיפוס
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שבפרמטר הנדון ישנו תו בודד
 • פרמטר ראשון לפונקצית האתחול צריך להיות עצם מהמחלקה
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_פרמטרים
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שהפרמטר הראשון לפונקצית האתחול הוא עצם מטיפוס המחלקה
 • צדע הקידום חייב להיות בעל ערך גדול מ-0 בהגדרת התחום
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_ערך
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שצעד הקידום גדול מ- 0 בהגדרת התחום.
 • צעד הקידום בהגדרת התחום לפעולה זו צריך להיות 1
 • קובץ התכנית <פרמטר> הינו בפורמט שגוי
  • מחלקת השגיאה: שגיאה
  • אפשרויות תיקון:
   1. בדוק את הקובץ וודא שהוא קיים ובעל מבנה תקין.
 • קריאה לפונקציה לא מוגדרת: <פרמטר>
 • קריאת העצם מהקובץ לא הצליחה
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_קלט_פלט
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שהקובץ ממנו אתה קורא אכן מכיל עצם מאמא
 • רדוקציה של סדרה ריקה ללא ערך התחלתי
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_טיפוס
  • אפשרויות תיקון:
   1. בדוק את הסדרה שהועברה כפרמטר לרדוקציה וודא שאינה ריקה, או שקיים ערך התחלתי
 • שגיאה בגישה לדף האינטרנט בכתובת <פרמטר>
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_רשת
  • אפשרויות תיקון:
   1. בדוק את כתובת האינטרנט שהועברה כפרמטר וודא שהיא תקינה ומייצגת דף קיים באינטרנט
 • שגיאה בגישה לפונקציה של העצם - העצם ריק
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_ערך
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא יצירה של העצם לפני קריאה לפונציות שלו
 • שגיאה בגישה לשדה של עצם - העצם ריק
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_ערך
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא יצירה של העצם לפני השימוש בו
 • שגיאה בגישה לשדה של עצם - העצם ריק : <פרמטר>
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_ערך
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא יצירה של העצם לפני השימוש בו
 • שגיאה בהגדרת הסדרה - האורך גדול מדי
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_ערך
  • אפשרויות תיקון:
   1. בדוק שוב את האורך וודא שהוא זהה לאורך הסדרה
 • שגיאה בהגדרת הסדרה - האורך קצר מדי
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_ערך
  • אפשרויות תיקון:
   1. בדוק שוב את האורך וודא שהוא זהה לאורך הסדרה
 • שגיאה בהגדרת הסידרה
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_טיפוס
  • אפשרויות תיקון:
   1. בדוק שוב את הגדרת הסידרה
 • שגיאה בהרצת התכנית - לא נמצא המודול
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_מערכת
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא ששם המודול תקין.
   2. וודא שהמודול קיים כקובץ במערכת הקבצים.
 • שגיאה בכתובת <פרמטר>
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_רשת
  • אפשרויות תיקון:
   1. בדוק את כתובת המשאב שהועברה כפרמטר וודא שהיא תקינה
 • שגיאה במחיקת <פרמטר>
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_שדה
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא ששם השדה מאויית כראוי
   2. וודא ששדה בשם זה אכן קיים
 • שגיאה במספר הפרמטרים בפונקציה <פרמטר>(): צפויים לפחות - <פרמטר>, התקבלו - <פרמטר>
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_פרמטרים
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא התאמה בין מספר הפרמטרים שהפונקציה מצפה להם לבין אלו המועברים בקריאה לה
 • שגיאה במספר הפרמטרים בקריאה לפונקציה
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_פרמטרים
  • אפשרויות תיקון:
   1. בדוק התאמה בין מספר הפרמטרים שבהכרזת הפונקציה לבין מספר הפרמטרים המועברים לה בפועל
   2. וודא ששם הפונקציה מאויית נכון, ואינך קורא לפונקציה אחרת בטעות
 • שגיאה במספר הפרמטרים בקריאה לפונקציה <פרמטר>: נדרשים לפחות: <פרמטר>, התקבלו: <פרמטר>
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_פרמטרים
  • אפשרויות תיקון:
   1. בדוק את ההכרזה על הפרמטרים לפונקציה ומצא את הפרמטרים החסרים בקריאה לה.
 • שגיאה בניתוח מחרוזת השעה
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_ערך
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שהפרמטר שאתה מעביר הוא אכן מחרוזת המייצגת שעה תקפה
 • שגיאה בפרמטר <פרמטר> בפונקציה <פרמטר>: נדרש פרמטר מטיפוס <פרמטר>
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_פרמטרים
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא התאמת טיפוס בין הפרמטר הפורמלי לפרמטר האקטואלי
   2. וודא איות נכון של שם הפרמטר
 • שגיאה בקוד המילוט שבמחרוזת
 • שגיאה בקריאה לפונקציה '<פרמטר>': לא ניתן להמיר את פרמטר <פרמטר> מ- <פרמטר> לטיפוס <פרמטר>
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_פרמטרים
  • אפשרויות תיקון:
   1. תקן את הקריאה לפונקציה וודא שאתה מעביר פרמטר מתאים.
 • שגיאה כללית בפרמטרים לפונקציה
 • שגיאה כללית: <פרמטר>
 • שגיאה מתימטית בטווח הערך של התוצאה - התקבל ערך אינסופי
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_טווח
  • אפשרויות תיקון:
   1. ערך התוצאה הוא אינסופי - בדוק את הביטוי המתימטי שהוביל לתוצאה זו
 • שגיאה מתמטית כללית
  • מחלקת השגיאה: שגיאה_מתימטית
  • אפשרויות תיקון:
   1. בדוק את הביטוי המתמטי וודא את תקינותו
 • שגיאה פנימית
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_מערכת
  • אפשרויות תיקון:
   1. שגיאה פנימית של מאמא - אנא דווח על שגיאה זו באתר האינטרנט של מאמא
 • שגיאת חלוקה ב-0
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_חלוקה_באפס
  • אפשרויות תיקון:
   1. ערך ביטוי המכנה בפעולת החילוק הוא 0 - וודא את תקינות הביטוי
 • שגיאת ניתוח לקסיקלית התגלתה בהגעה לשורה הנוכחית: חסר סימן סוגר מחרוזת (") או סימן סוגר הערה (')
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_תחביר
  • אפשרויות תיקון:
   1. בדוק את התכנית וודא שישנו סימן סוגר מחרוזת או סימן סוגר הערה מתאים
 • שגיאת קלט - הקלט ריק
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_קלט_פלט
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא שהמשתמש הכניס קלט כראוי
   2. נסה לטפל בשגיאות הקלט על ידי תפיסת שגיאה זו.
 • שדה הדיוק במחרוזת הפורמט גדול מדי
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_טווח
  • אפשרויות תיקון:
   1. שנה את גודל הדיוק לערך קטן יותר
 • שם הקובץ <פרמטר> לא תקין
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_קלט_פלט
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא ששם הקובץ מכיל תווים חוקיים לשם קובץ במערכת ההפעלה.
 • שם הקובץ ריק
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_קלט_פלט
  • אפשרויות תיקון:
   1. בדוק מדוע שם הקובץ ריק
 • שם מודול ריק
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_ייבוא
  • אפשרויות תיקון:
   1. יש לציין את שם המודול לייבוא
 • שמירת תוכן החלון כתמונה נכשלה
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_קלט_פלט
  • אפשרויות תיקון:
   1. וודא ששם הקובץ שניתן בפעולת השמירה תקין
   2. וודא שיש לך הרשאת כתיבה בספריה שבה את מנסה לשמור את תוכן החלון כתמונה.
 • תו לא תקף בפעולת הפורמט <פרמטר> <פרמטר> באינדקס <פרמטר>
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_ערך
  • אפשרויות תיקון:
   1. בדוק את התו במיקום המצוין
 • תחביר לא תקין
  • מחלקת השגיאה: שגיאת_תחביר
  • אפשרויות תיקון:
   1. בדוק היטב את הביטוי שבשורת השגיאה
   2. וודא יישור תקין וחוקי של הקוד
 • תחביר לא תקין: <פרמטר>